กยศ. ยันนักเรียน-นศ. กู้ได้ทุกคน เพิ่มค่าครองชีพให้อีก เดือนละ 600 บาท

กยศ. ยันนักเรียน-นศ. กู้ได้ทุกคน เพิ่มค่าครองชีพให้อีก เดือนละ 600 บาท

กยศ. ยันปี 2563 มีวงเงินให้นักเรียน นักศึกษา กู้ยืมได้ทุกคน ไม่มีโควตาของแต่ละสถานศึกษา พร้อมเพิ่มค่าครองชีพให้อีกรายละ 600 บาท/เดือน ทุกระดับการศึกษา

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของประชาชน กองทุนขอยืนยันว่า มีเงินเพียงพอให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนที่มีคุณสมบัติครบตามที่กองทุนกำหนดได้กู้ยืมเรียนอย่างแน่นอน โดยไม่มีโควตาของแต่ละสถานศึกษา

สำหรับในปีการศึกษา 2563 กองทุนได้เตรียมงบประมาณให้กู้ยืมจำนวนประมาณ 34,000 ล้านบาท สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมทั้งรายใหม่และรายเก่า ประมาณ 590,000 ราย และกองทุนได้ขยายระยะเวลาให้ผู้ขอกู้ยืมได้ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

อีกทั้ง กองทุนได้ปรับเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงินที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากเดิมรายได้ไม่เกิน 200,000 บาท/ปี เป็นไม่เกิน 360,000 บาท/ปี และกองทุนได้มีการปรับเพิ่มค่าครองชีพรายเดือนให้ผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษาอีกรายละ 600 บาท/เดือน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากเดิม 1,200 บาท เป็น 1,800 บาท/เดือน ส่วนระดับ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี จากเดิม 2,400 บาท เป็น 3,000 บาท/เดือน.

Related Posts