สภาพัฒน์ แจงตัดจ่ายเงินพิเศษให้ อสม. เหลือ 7 เดือน จาก 19 เดือน

สภาพัฒน์ แจงตัดจ่ายเงินพิเศษให้ อสม. เหลือ 7 เดือน จาก 19 เดือน

“สภาพัฒน์” แจงข้อเท็จจริง เงินเพิ่มพิเศษเดือนละ 500 บาท ของ อสม. จาก 19 เดือน เหลือ 7 เดือน เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันกับที่ ครม.อนุมัติจ่ายให้บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์) ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ กรณีสภาพัฒน์ฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ พิจารณาตัดเงินช่วยเหลืออาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จาก 19 เดือน เหลือ 7 เดือน โดยมิได้คำนึงถึงบทบาทและภารกิจของ อสม. ในช่วงที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น

จึงขอเรียนข้อเท็จจริง ดังนี้ 1. กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอโครงการที่อยู่ภายใต้แผนงานด้านสาธารณสุข เพื่อขอรับการจัดสรรจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนด(พ.ร.ก.) กู้เงินในวงเงินรวมประมาณ 51,985 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดครอบคลุมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กรอบวงเงินไม่เกิน 10,019 ล้านบาท เป็นการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษคนละ 500 บาทต่อเดือนให้ อสม. 1,054,729 คน ตั้งแต่เดือนนี้ มี.ค. 2563 –ก.ย.2564

2. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร่วมกัน ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรมบัญชีกลาง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาเห็นว่า อสม. ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละมาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2563 เป็นต้นมา

ซึ่ง อสม. เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับค่าตอบแทนที่ อสม. ได้รับในขณะนี้ 1,000 บาทต่อเดือน
เมื่อเปรียบเทียบกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้ข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขที่ขอให้มีเงินเพิ่มพิเศษอีก 500 บาทต่อเดือน จึงมีความเหมาะสมที่ควรปรับเพิ่มให้ได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาระยะเวลาในการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้จ่ายตั้งแต่เดือน มี.ค.2563 – ก.ย. 2564 รวม 19 เดือน คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา มติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 15 เม.ย.2563 ได้เห็นชอบให้บุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับเงินเพิ่มเติมพิเศษรายเดือน ซึ่งกำหนดอัตราการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงิน เพิ่มพิเศษระยะแรกดังกล่าวไว้ที่เดือน ก.ย.2563 คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาตามหลักการดังกล่าว

นอกจากนี้ กรอบวงเงินด้านสาธารณสุขของ พ.ร.ก.กู้เงินฯ ที่กำหนดไว้ 45,000 ล้านบาทนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอขอใช้จ่าย วงเงิน 51,985 ล้านบาท นับว่าเกินจากกรอบวงเงิน 6,985 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาระยะเวลาการจ่ายเงินที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้จ่าย อสม.ตั้งแต่ มี.ค. 2563 – ก.ย. 2564 คิดเป็นวงเงิน 10,019 ล้านบาท ประกอบกับปัจจัยความไม่แน่นอนของการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ซึ่งยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการระบาดซ้ำในช่วงต่อไปหรือไม่

ซึ่งในกรณีที่เกิดการระบาดในวงกว้างในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง กรอบวงเงินกู้ที่กำหนดไว้ในด้านสาธารณสุข วงเงิน 45,000 ล้านบาท จะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะเป็นเม็ดเงินหลักในการแก้ไขปัญหา

ดังนั้น คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ จึงมีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ค่าตอบแทนการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษคนละ 500 บาทต่อเดือน ให้แก่ อสม. และ อสส. รวมจำนวนไม่เกิน 1,054,729 คนต่อเดือน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมี.ค. 2563 ถึง ก.ย. 2563 ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน 3,622 ล้านบาท เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันกับบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ

อย่างไรก็ตาม หากกระทรวงสาธารณสุขเห็นว่าสถานการณ์การระบาดมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสี่ยงของการระบาดมากขึ้น ก็ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งนำเสนอเหตุผลความจำเป็น เพื่อขยายเวลาการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในภาพรวมต่อไป

Related Posts