คอกระท่อมเฮ! สภาฯ เห็นชอบปลดล็อกจากบัญชียาเสพติด

คอกระท่อมเฮ! สภาฯ เห็นชอบปลดล็อกจากบัญชียาเสพติด

สภาเห็นชอบ มติ 319 เสียง ปลดล็อกพืชกระท่อมจากยาเสพติด มีผลบังคับใช้ใน 90 วัน พร้อมยกร่างกฎหมายรองรับ

วันนี้ (27ม.ค.) ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภา ผู้แทนราษฎร เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณา ร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่…)พ.ศ. … ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ในฐานะประธานกมธ. กล่าวรายงานต่อที่ประชุมสภาว่า ตามที่ที่ประชุมสภา ได้พิจารณารับหลักการณ์ ร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม

ขณะนี้ ทางกมธ.ได้พิจารณาเสร็จแล้ว โดยสรุปได้ดังนี้ กมธ.ได้ใช้ ร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี(ครม.) เป็นหลักในการพิจารณา

และมีข้อสังเกตท้ายรายงานเพื่อให้สภาพิจารณาคือ

1.ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้จะทำการยกเลิกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด เพื่อให้ประชาชนที่บริโภค ไม่ต้องมีความผิด นอกจากจะนำไปผสมกับสารเสพติดอื่น

2.ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ จะบังคับใช้ภายใน 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกมธ.แก้ไขให้เหมาะสมจากเดิมที่กำหนดไว้ 180 วัน โดยการยกเลิกโทษพืชกระท่อมจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ใช้ในชีวิตประจำวันตามวิถีดั้งเดิม ลดภาระงานงบประมาณของรัฐในการจับกุมและดำเนินคดี

รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ เพราะพืชกระท่อมคือสมุนไพรที่มีความหลากหลายทางชีวะภาพ มีศักยภาพที่ควรนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดกับประเทศโดยเฉพาะเกษตรกร จึงควรผลักดันร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลโดยเร็ว

3.เมื่อร่างพ.ร.บ.ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ประชาชนผู้นิยมบริโภคพืชกระท่อม อาจจะเข้าผิด ว่ากฎหมายมีผลบังคับใช้ภายใน 90 วัน อาจเกิดการใช้พืชกระท่อมอย่างเสรีทันทีและอาจถูกจับกุมในช่วงที่กฎหมายยังไม่มีผล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ

4.ระยะเวลาใช้บังคับของ ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อให้มีการร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งเพื่อให้มีมาตรการควบคุมการใช้พืชกระท่อม หลังจากยกเลิกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดแล้ว โดย ร่างพ.ร.บ.พืชกระท่อม กมธ.เห็นว่าไม่ควรมีข้อจำกัด เหมือนที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

เพราะพืชกระท่อมเป็นยาสมุนไพรที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ แต่กำหนดไม่ให้เกิดการใช้ในเด็กแล้วเยาวชน

เมื่อนายสมศักดิ์รายงานต่อสภาเรียบร้อยแล้ว

สมาชิกสภา ได้อภิปรายถึงข้อสงสัยต่างๆ โดยเฉพาะมาตรา 2 ประเด็นการกำหนดเวลาบังคับใช้กฎหมายภายหลังการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 90 วัน

โดยมีสมาชิกบางส่วนอยากให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ในทันที ซึ่ง นายสมศักดิ์ ได้ชี้แจงว่า การกำหนดระยะเวลา 90 เพื่อให้เวลากับการร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ที่เป็นกฎหมายรองในการควบคุมการใช้พืชกระท่อม ไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงรวมถึงไม่นำไปใช้ผิดประเภทหรือนำไปผสมกับยาเสพติดชนิดอื่น

ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของ กมธ. ให้กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 90 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย ด้วยมติคะแนน 326 ต่อ 5 เสียง

จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่…)พ.ศ…. ด้วยคะแนน 319 ต่อ 7 เสียง และดำเนินตามกระบวนการเพื่อออกเป็นกฎหมายต่อไป

Related Posts